مشاور مدیریت استراتژیک فرد یا سازمانی است که در زمینه تدوین استراتژی های سازمانی به کسب و کارها کمک می نماید و می بایست دارای صلاحیت علمی و تجربی کافی در این زمینه باشد چرا که اگر تحصیلات و تجربه مناسب در این زمینه نداشته باشد ممکن است با تدوین استراتژی های اشتباه، باعث ایجاد سردرگمی و هزینه های ناشی از اجرای پروژه های استراتژیک غیر اثربخش گردد.